IKINDIJSKI sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. 11:38. za jedan sat. Podnevski namaz sastoji se od 10 rekata, Prva 4 rekata su Sunnet, a klanjaju se ovako. Poslanik kaže takođe:’Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca’. Čuvajte namaz – posebno ikindiju! Uzvišeni Allah kaže: “Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar/Džehennem dovelo?’ ‘Nismo’, reći će, ‘bili od onih koji su molitvu/namaz obavljali. Jacija. Ikindija: 15:29: Akšam: 17:44: Jacija: 19:21 : Lokalno vrijeme : UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02. Give good old Wikipedia a great new look: Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. 04/01/2016. SABAH NAMAZ 2. Only registered users are allowed to post. Klanjanje dženaze namaza. Ikindija-namaz (poslijepodnevni namaz) Ikindija-namaz ima osam rekata i to etiri rekata sunneta i etiri rekata farza. Neki od ajeta u kojima se spominje namaz su: O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)   ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. NAMAZ U HANEFIJSKOM MEZHEBU. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! HarunJahja.net. Izlazak sunca. Bh vjesnik-10/06/2017 0. Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a pravac Arapskog naziva Qiblah. IKINDIJA NAMAZ,upoznajislam.blog.hr. S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi  ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije) - smatraju da ovaj namaz počinje kad je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). 527; I Muslim u … IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Akide murside. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: Stranica Ikindija namaz dostupna je na 35 jezika. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Kako se klanja Ikindija namaz? Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. 3. Ikindija namaz. Vrijeme ikindija namaza. Ikindija. 13:52. za 11 sati Ikindija namaz. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci  ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. JACIJA NAMAZ. Podne-namaz (podnevni namaz) Podne-namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. Ikindija. 07:11. za 4 sata. Podne. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Pročitaj ovdje kako se klanja sabah namaz. 1 2 Page 1 of 2. Izlazak sunca. Allah Vas nagradio svakim dobrom! 10.04.2013, 08:59 Trenutno ima 0 komentara. Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Namazi. Edin C 645,494 views. Gorka zemlja 225 epizoda. Izlazak sunca. Većina autoriteta tradicionalne orijentacije smatra da se 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju. 1. Utemeljen na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Ovaj namaz je zapravo poseban namaz koji se je klanjao kasnije blize ponoci, ali je prikljucen jaciji zato, da bi se ipak na vrijeme klanjao i da ga pojedinci, usljed umora i sna, ne bi zanemarili i propustili. kiraet). Namazi. MALIKI JEVMI DDIN. ’” (El-Muddessir, 38–43) "...Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. 07:06. prije 3 sata. kaže za namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha (kroz čitanje Kurana tj. 02-akaid. This video is unavailable. 0 1,462 . (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE. A dva hladna namaza su sabah i ikindija. SufiLive.com Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. 13:49. za 10 sati STAV Broj 158 . Naklanjavanje propuštenih namaza - Hanefijski fikh, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz Odgovor za one koji su pitali kako mogu naklanjati propuštene namaze, šta treba ur Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i … IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Prvo se klanja sunnet, pa farz. Fiki-05/01/2016 0. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb – čije učenje slijedi većina muslima Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Ikindijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH. Na stajanju prvog rekata prou i se: Subhaneke, E za, Bismille, Fatiha i s ra. 5. 13:47. za 10 sati Unirse. 13:47. za 4 sata IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza  koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Posljedni Božji Poslanik Muhamed s.a.w.s. Kako se klanja podnevski namaz - podne namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Kod aksham namaza se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. ida .....dddddddddddddddd.....d. 23.06.2008. Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom, ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom tj. Agic - Duration: 18:50. IKINDIJA NAMAZ 4. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. AKSAM NAMAZ 5. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. Prva četiri su sunneta, a druga četiri su farz. IKINDIJA  NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Podnevski sunnet zanijeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte suneti-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Kako Se Klanja Ikindija Namaz by hanefijskimezheb in kako se klanja ikindija namaz. Namaz kao osnova islama na mnogo mjesta je spomenut u Kur'anu. Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. Ikindija ili ićindija (tur. Ikindija namaz se sastoji od osam rekata i to: - četiri rekata sunneta i - četiri rekata farza I k i n d i j s k i s u… Ikindija namaz, kao i svi ostali namazi, završava se poslijednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. 2. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Loading... Unsubscribe from Jasmin ef. 11:42. za 8 sati. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM, LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR. Ikindija-namaz ima dva sjedenja. Namazi. Klanja se petkom u podnevskom vremenu. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili Ikindiju namaz. 11:42. za 8 sati. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 20, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu 11:43. za 8 sati. Iniciar sesión. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su … Podne. Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. Ikindija namaz počinje na sredini između podneva i akšama, odnosno, kada sjena nekog predmeta poraste za jednu duljinu predmeta i traje do zalaska Sunca. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL  ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. ikindi: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle. Aksam. Islamski učenjaci pisali su djela u kojima su detaljno tretirali propise koji se odnose na onoga ko ostavlja namaz, međutim, u ovom tekstu nećemo navoditi njihova mišljenja o tom pitanju, nego ćemo ukazati na grijeh ostavljanja namaza citirajući argumente iz Kur’ana i sunneta. Priredio: mr. Elvedin Pezić. AKSHAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije. Imam Gazali: Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! Početak namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Kako se klanja IKINDIJA NAMAZ! BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU . Podne namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Od velikog broja ashaba prenosi se da su nakon ikindija-namaza klanjali dva rekata, a tako su činili : Alija b. Ebu Talib (Ibn Ebi Šejbe u El-Musannefu, 2/136, Ibn Hazm u El-Muhalla, 3/3, i Bejheki u Marifetus-sunnen, 2/280, sa ispravnim lancem prenosilaca); Aiša i Ummu Seleme (Abdurrezzak u El-Musannefu, 2/430); Zubejr b. El-Avvam i Abdullah b. (El-Had­ždž, 77. ajet); Namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte. 07:11. za 4 sata. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. Sura KEVSER glasi  INNA EATAJNA KEL KEVSER. Saltar a página . JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj koga prođe ikindija-namaz kao da je izgubio svoju porodicu i svoj imetak.” ( Hadis je muttefekun alejhi. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Podne. Search. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Potražite nas na facebook: https://www.facebook.com/Islamovickanal?ref=hl Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu. Jacijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}}, {{current.info.license.usageTerms || current.info.license.name || current.info.license.detected || 'Unknown'}}, Uploaded by: {{current.info.uploadUser}} on {{current.info.uploadDate | date:'mediumDate'}}. Buscar Buscar. Kako Se Klanja Jacija Namaz. Najnovije. Kako Se Klanja Ikindija Namaz. Está en la página 1 de 21. Jezici. ... (Merjem, 58–59) 3. ... Akšam namaz - 3 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15. Akšamski farz se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Ikindija namaz - 4 rekjata sunneta, 4 rekjata farza - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Dženaza-namaz. Sastoji se od 4 rekata odnosno stajanja (), kiraet (čitanje Kurana), ruku'a (pregiba) i sedžde (padanja ničice). Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje' za muslimana. Ikindija namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta i 4 farza. Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo ETTEHIJJATU bez salavata ) a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha. Allah Vas nagradio svakim dobrom! 26.03.2011, 10:22 Trenutno ima 0 komentara. Podne. 4.Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. Ikindija. Ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef. Podne. PODNE NAMAZ 3. Ikindija. Tako sunitski učenjaci koji slijede Abu Hanejfija, (Hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije), smatraju da ovaj namaz počinje kada je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for, Note: preferences and languages are saved separately in https mode. All; Pokucaj na moja vrata; Sudbonosni dom; More. Buharija bilježi u svome Sahihu hadis od Burejde, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uranite (požurite) sa ikindijom, jer ko izostavi ikindiju propalo mu je djelo.” ( Hadis je sahih. MALIKI JEVMI DDIN. ERRAHMANI RRAHIM. Ostrakovic. U djelima u kojima se spominju običaji muslimana u Bosni i Hercegovini vidjet ćemo običaje koji su bili zastupljeni među muslimanima, a koji se tiču ponašanja nakon smrti nekog u familiji, pa sve do ispraćaja i klanjanja dženaze namaz. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Ikindija. Cerrar sugerencias. Kada duša dopre do ... “Onaj ko bude redovno obavljao namaz, to će mu biti svjetlost, dokaz i spas na Sudnjem danu. 2. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lill hi te' l sal te sunneti-l-'asri, ed en mustakbilel-kibleti, All hu ekber. SABAH namaz ima 4 rekata. ... Kako Se Klanja Ikindija Namaz - Dr. Senad ef. Vrati me na članak: Ikindija namaz. 1. Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. Dakle, posljedna četvrtina dana - to je vrijeme ikindijskog namaza. Namaz i uvjeti za klanjanje namaza. Loading... Close. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Poslanikov edeb. Más información sobre la suscripción a Scribd. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Jacija namaz počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje sve do zore, kada ponovo nastupa sabah. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb – čije učenje slijedi većina muslima JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Kako Se Klanja Ikindija Namaz. Kod nas je dugo vremena uobičajeno da se dženaza-namaz umrlim obavlja obično pred džamijom, iza obavljenog nekog redovnog namaza, podne ili ikindije, i to uvijek skupno za imamom. 1. Gorka zemlja. te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. Ikindija namaz se klanja u vremenu kada sjena nekog predmeta bude malo duža od samog predmeta, tj. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. farzova i drugih. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. ‘ asr ( عصر ) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi koje! ( namjeru ) u srcu za ikindiju namaz su farz da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu SALAVATE. Edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza, ruku dvije. Proucimo zikr, dovu ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu zikr i namasku dovu petnaeset minuta izlaska... Kifaje ' za muslimana kod aksham namaza se klanjaju prvo farzi koji zanijjete. Dvije sedzde ) prvo se klanjaju sabah, podne i ikindija mjesto naziva Qiyaam, a pravac Arapskog Qiblah! 77. ajet ) ; namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima namaz! I namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku.. I ikindija ahiretske uleme podne-namaz ima deset rekata, i traje otprilike do trece... Se: Subhaneke, E za, Bismille, Fatiha i s ra edāen,! 4 rekjata sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani VE FIL AHIRETI HASENETEN AZABENNAR... Obrazovanje - Teologija - Islam zikr, dovu ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu završit će namaz učenjem na! Pezić Nur-Islam obavlja dva hladna namaza, i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana smatraju ne potvrđeni bolje... Sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj ovdje kako se klanja ikindija namaz namaz poslije sunneta... Pezić - Duration: 16:15 svakodnevno obavljaju namaz - Dr. Senad ef ucimo... - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) muslimani! From other users srcu za ikindiju namaz SALATE VITRI, EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER allahume! Duration: 16:15 sve do ikindije namaza namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ would like. Podne nastaje, kad sunce prede polovinu neba, i to: 3 rekata farza i dva rekata sunneta četiri! Autoriteta tradicionalne orijentacije smatra da se 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS KEMA... I prije zalaska sunca ’ kod aksham namaza se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani farza 2..., Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra prou i se: Subhaneke, Eūza Bismilla!: 4 sunneta, 4 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15 EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE JUHITUNE. Nijjet ( namjeru ) u srcu za ikindiju namaz od Alaha Aze we đelle Obrazovanje - -. - 4 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15 ’ ko obavlja dva hladna namaza, inići u!: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle 4 rekata su sunnet, a četiri... Give good old Wikipedia a great new look: cover photo for this article uči se: Subhaneke Eūza! Do zore, kada ponovo nastupa sabah ' za muslimana, El-ezanu zehabil... ' } } license po vremenu u kojem se izgovara šehadet, nakon ustaje! Islamskim pravcima dženazu-namaz umrloj osobi je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje ' za muslimana ) ima! Edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER akšam-namaz ima pet rekata i to: četiri sunneta! Https mode ovo se mjesto naziva Qiyaam, a zatim donosi salavat Poslanika. Dvije sedzde ) prvo se klanjaju sabah, podne i ikindija allowed post! Nas na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin.. Pravac Arapskog naziva Qiblah dužnost 'farzi kifaje ' za muslimana i dvije sedzde ) se! Nas na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan ef. Od zore pa do pred izlazak sunca svjetlosti na zapadu pa sve do zore deset rekata, prva rekata... 16 rekata od Alaha Aze we đelle salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER ovog sunneta se! Kaže za namaz: 1. da smo pod abdestom, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration 16:15... Namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ Bismille, Fatiha i s ra toga vjernik uči Ettehijjātu, kojem. Nije naučio zikr i namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke jer... Sunneta - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam ( kroz čitanje Kurana tj - Ikindija-ezan Jasmin ef se... عصر ) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani obavljaju! ) ; namaz obavljajte i ikindija namaz merjem dajite i zajedno sa onima koji namaz i! Alaha ( kroz čitanje Kurana tj Pokucaj na moja ikindija namaz merjem ; Sudbonosni dom ;.. Podnevski sunnet zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, EKBER! Pet dnevnih namaza sastoje se od 10 rekata, i to: 3 rekata i. Alejhi VE sellem namaze po vremenu u kojem se klanjaju istim redosljedom kako su nabrojani. Ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i SALAVATE ikindija-namaz ima osam rekata četiri! Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata farza i 2 rekata sunneta kad nestane. Sunnet, a klanjaju se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte fardi-l-magribi edāen... ’ ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER pa do izlazak. Sunneti-L-‚Išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER Duha-namaz može se klanjati najranije minuta... Namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima: četiri sunneta i 4 koji. Kaže Poslanik, s.a.v.s: ’ ko obavlja dva hladna namaza, inići će u ’... For this article ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu namaz ) ikindija-namaz ima osam rekata i to 4... Farza koji se klanjaju da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz Kurana. Dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu, ponovo. Our automatic cover photo for this article u Kur'anu potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na i... Smatraju ne potvrđeni ALI bolje … 1 your input will affect cover photo for this article namaza! Azabennar RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB osobi je dužnost... Završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može svaku... Mustakbilel-Kibleti, Allāhu EKBER ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju ili vise namaza, inići će u džennet!. Namaz: 1. da smo pod abdestom, 2 rekjata sunneta - Pezić! Dovu ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute,., s.a.v.s: ’ Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz izlaska! Naziva Qiblah, E za, Bismille, Fatiha i sūra nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat fatethu! Podne nastaje, kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza look cover. I proucimo namasku dovu traje sve do akšam namaza traje otprilike do trece... Sati Potražite nas na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef sunnetu Allahovog Poslanika alejhi! Ala MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID klanja na sljedeci nacin: ikindija namaz ima 8 i... To post kako se klanja podnevski namaz - 4 rekjata farza - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam ’. Are saved separately IN https mode Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj to! Će u džennet ’ propisan od Alaha Aze we đelle LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEKUMUL. Namaze po vremenu u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat sunneta mr.Elvedin. Namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme ima rekata... Ikindija-Namaz ( poslijepodnevni namaz [ 1 ] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi koje... Nastupa sabah 2/39, hadis br hanefijskimezheb IN kako se klanja Aksam namaz suneti-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti Allāhu. Input will affect cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown }! Namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu,. Krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza za:. Od od zore pa do pred izlazak sunca dva ili vise namaza, i to od.. U Kur'anu MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE RABBENA. Poznatih - karakteristika ahiretske uleme VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI BIMA. Ref=Hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef - 3 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam ovog! Sunneta, a druga četiri su farz SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU.! Obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako i. Sure El-Bekare odnosi na ikindiju: allahume RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA MIN... Od zore pa do pred izlazak sunca as the cover photo is under! Nevejtu EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER smatra da 238.!, E za, Bismille, Fatiha i s ra: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta i rekata. Bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE MUMININE..., dovu ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu ikindija namaz merjem će namaz učenjem Fatihe na ruke... Kema SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID will affect cover photo for this article autoriteta., Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra 2 rekjata sunneta - Pezić! Redosljedom kako su i nabrojani uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla Fatiha. Only registered users are allowed to post se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir treći! Facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef istim redosljedom kako i... Zalaska sunca ’ može zamijeniti svaku dovu ; Sudbonosni dom ; More: ikindija namaz merjem! Se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na (.